instaCDV 24 DMM LiesaNaert 8732 cover

Liesa Naert

— For De Morgen Magazine — @ Studio Carmen De Vos - Antwerp - Make-Up by Wendy Van Vossole — 2024 [1/7]
instaCDV 24 DMM LiesaNaert 8728

Liesa Naert

— For De Morgen Magazine — @ Studio Carmen De Vos - Antwerp - Make-Up by Wendy Van Vossole — 2024 [2/7]
instaCDV 24 DMM LiesaNaert 9065 ITV

Liesa Naert

— For De Morgen Magazine — @ Studio Carmen De Vos - Antwerp - Make-Up by Wendy Van Vossole — 2024 [3/7]
instaCDV 24 LiesaNaert 9060

Liesa Naert

— For De Morgen Magazine — @ Studio Carmen De Vos - Antwerp - Make-Up by Wendy Van Vossole — 2024 [4/7]
instaCDV 24 LiesaNaert 8888

Liesa Naert

— For De Morgen Magazine — @ Studio Carmen De Vos - Antwerp - Make-Up by Wendy Van Vossole — 2024 [5/7]
instaCDV 24 LiesaNaert 8891

Liesa Naert

— For De Morgen Magazine — @ Studio Carmen De Vos - Antwerp - Make-Up by Wendy Van Vossole — 2024 [6/7]
instaCDV 24 DMM LiesaNaert 8851

Liesa Naert

— For De Morgen Magazine — @ Studio Carmen De Vos - Antwerp - Make-Up by Wendy Van Vossole — 2024 [7/7]